Õiguskeskkond

Dokumendihalduse valdkonda reguleerivad järgmised õigusaktid (terviktekstid Riigi Teatajast)

Arhiiviseadus

Seadus sätestab dokumentide hindamise, arhivaalide kogumise ja säilitamise, neile juurdepääsu võimaldamise, nende kasutamise korraldamise alused ja vastutuse nende kasutamiskõlbmatuks muutmise ja hävitamise eest. Samuti avalike arhiivide tegevuse alused.

Arhiivieeskiri

Eeskiri reguleerib dokumentide hindamist ja arhivaalide säilitamist avalikke ülesandeid täitvate asutuste või isikute juures kuni üleandmiseni avalikule arhiivile, arhivaalide avalikku arhiivi üleandmise korda, nende säilitamist ja kaitset avalikus arhiivis ning neile juurdepääsu korraldamist, sealhulgas arhiiviteatise väljastamist.

Avaliku teabe seadus

Seadus sätestab avalikule teabele juurdepääsu tingimused, korra ja viisid ning juurdepääsu võimaldamisest keeldumise alused.

Digitaalallkirja seadus

Seadus sätestab digitaalallkirja ja digitaalse templi kasutamiseks vajalikud tingimused.

Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused

Sätestab valitsusasutustele ja nende hallatavatele asutustele nõuded teenuste korraldamiseks ja arendamiseks ning teabe haldamiseks. Dokumendihaldus on osa teabehaldusest. Määrus sätestab dokumendihalduse alused: dokumendi kohustuslikud elemendid, nõude digiteerida paberdokumendid ning kohustuse talletada rohkem kui 10-aastase säilitustähtajaga elektroonilised dokumendid arhiivivormingus (levinuim PDF).

Isikuandmete kaitse seadus

Seaduse eesmärk on kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele.

Äriseadustik, mittetulundusühingute seadus

Seadused reguleerivad äriühingute ja mittetulundusühingute tegevuse käigus loodud dokumentide säilitamist.